หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,610 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายศูนย์สาธิตห้วยหลอ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง).pdf
26 เม.ย. 61
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียงราษฎร์ร่วมใจ - หัวควน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง).pdf
26 เม.ย. 61
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่และขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะจง ตำบลทับช้าง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 และงวดที่ 2
26 เม.ย. 61
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสิงหนคร
26 เม.ย. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังคอกไก่-บ่อทราย หมู่ 10
26 เม.ย. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายยีเอบ หมู่ 12 ปากจด
26 เม.ย. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่และขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านโคกจง-คลองปราง ตำบลทับช้าง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 และงวดที่ 2
26 เม.ย. 61
7
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
26 เม.ย. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
26 เม.ย. 61
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
26 เม.ย. 61
8
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "สงขลาสะอาด" ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
26 เม.ย. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน
26 เม.ย. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางนา 1 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านหัวควน และหมู่ที่ 17 บ้านควนเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง).pdf
26 เม.ย. 61
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ
26 เม.ย. 61
3

»ข้อมูลทั้งหมด 77,610 รายการ